01
ژانویه

برشکاری

بعد از تهیه متریال و تاییدیه نهایی نقشه حداکثر 8 تا 16 ساعت کاری برش قطعه شما

با حداکثر دقت و کیفیت انجام  و آماده ارسال می گردد.